Spice in Finance: Louis van Garderen over Integrated Reporting

Louis van Garderen

De stakeholders van uw organisatie zijn in uw beleid geïnteresseerd en verlangen verantwoording van u. Deze verantwoording geeft u: verschillende rapportages voor verschillende belanghouders. De jaarrekening voor uw aandeelhouders, de bank en de investeerders. Duurzaamheidsrapportages voor uw leveranciers, uw klanten en om de publieke opinie te bedienen. Een sociaal verslag voor het personeel, uw arbeidsmarkt en de investeerders… Soms is door de bomen het bos niet meer te zien van alle verslagen, bijeenkomsten en berichten die uw organisatie verlaten.

Een modern antwoord op bedrijven in een turbulent technologie-domein ligt echter binnen handbereik en neemt veel zorgen weg: Integrated Reporting.

Integrated Reporting in het MKB 

De berichtgeving in onderlinge samenhang brengen door de veelheid aan rapportages en vormen op elkaar af te stemmen, congruent te maken en te intensiveren zorgt voor een consistente en herkenbare vorm van rapporteren door alle stakeholders. Deze vorm van rapporteren, Integrated Reporting genoemd, heeft veel voordelen en kan uw organisatie echt versterking bieden. Uit onderzoek blijkt dat vooral bedrijven die zichzelf moeten verantwoorden aan een breed publiek zeer kunnen baten bij Integrated Reporting. Uit onderzoek blijkt ook dat juist sommige kleinere MKB bedrijven hier veel baat bij hebben en dat de kosten om dit in te voeren het waard zijn om de beoogde voordelen te bereiken.

Waarom Integrated Reporting 

Het lijkt zo tegengesteld: een nieuwe vorm van rapporteren door meer te doen? Dat is echter een misvatting. Integrated Reporting vat bestaande vormen en berichten samen tot één stelsel van verslaglegging en vervangt zo de vele onsamenhangende uitingen. Waarom deze stap te zetten? Ik put uit een onderzoek van Nemacc, 2015: “de netto voordelen van Integrated Reporting voor het MKB”. De voordelen die uit de praktijk voortkomen:

  • Het interne effect van Integrated Reporting is dat het DNA van uw organisatie scherp komt bovendrijven door beter te begrijpen welke waarden uw organisatie nastreeft. De praktijk leert dat het in samenhang brengen van de waarden op sociaal, maatschappelijk en financieel terrein niet zelden leidt tot een herijking van de eigen organisatiedoelen. Uit genoemd onderzoek blijkt dat Integrated Reporting een belangrijke driver is achter het zuiverder definiëren van de eigen ondernemingsdoelen.
  • De reputatie van het bedrijf wordt versterkt doordat de rapportages samenhang gaan vertonen en daardoor in professioneel opzicht de waarden helder gaat communiceren met betrokken stakeholders van uiteenlopend pluimage;
  • Integrated Reporting geeft betere toegang tot de financieringsmarkt doordat meer vertrouwen en onderlinge samenhang in de doelen wordt aangetoond. Uw organisatie kan simpelweg beter duidelijk maken waarvoor u staat;
  • Integrated Reporting blijkt een versterking te geven aan mogelijkheden om te innoveren;
  • Waarde-creatie in uiteenlopende facetten (zowel financieel, sociaal als maatschappelijk) blijkt niet zelden een kernfunctie van de organisatie te worden waar dat voordien zich beperkte;
  • Er ontstaat vertrouwen bij de business partners omdat u beter communiceert waarvoor u staat.

Hoe werkt Integrated Reporting 

In de praktijk blijkt dat de meeste bedrijven aansluiten bij een bestaande aanpak. Verstandig, want veel werk is al uit handen genomen voor deze manier van rapporteren. Het IIRC (International Integrated Reporting Council dat nauw samenwerkt met het Global Reporting Institute en met IFRS en IFAC en daarmee goed aansluit op bestaande rapportageverplichtingen) heeft een internationaal geaccepteerd en heel werkbaar framework ontwikkeld. De belangrijkste velden in dit framework zijn duurzaamheid, governance, het business model, risico’s, de strategie en performance. Door deze velden te incorporeren in uw jaarverslagen ontstaat een vorm van Integrated Reporting. Niet zelden wordt gestart met het uitbouwen van het financieel jaarverslag met sociale en maatschappelijke aanvullingen dat in latere fasen wordt uitgebouwd tot een meer volwassen vorm van verslaglegging.

Hoe verder? 

Integrated Reporting is het beste te zien als een reis waarin alle betrokkenen in en buiten uw organisatie rollen kunnen vervullen. Enkele tips:

  • Leg de verantwoordelijkheid zo hoog mogelijk in uw organisatie en laat dit geen speeltje worden van de afdeling finance.
  • Zie Integrated Reporting als een reis: u begint aan een nieuwe manier van communiceren met uw stakeholders die de komende jaren beter en beter zal worden. Begin met het einde voor ogen, maar begin vooral klein.
  • Heeft u een afdeling communicatie? Die zal hierin zeker een rol willen en moeten vervullen omdat zij als geen andere afdeling begrijpen wat de stakeholders nodig hebben.
  • Het is een kunst om de rapportage in de loop der tijd zo te ontwikkelen dat er onderlinge samenhang ontstaat in doelen en middelen, financieel en niet-financieel, binnen de organisatie en daarbuiten.

Tot slot 

Er zijn goede voorbeelden voorhanden van organisaties die de eerste stappen hebben gezet, of die al jaren van ervaring achter de rug hebben. Bent u een onderneming die staat of valt bij de publieke opinie, die toegang nodig heeft tot de financieringsmarkt of die moeite heeft om personeel te binden en boeien? Dan is Integrated Reporting misschien wel een verstandige stap voor u. Uw adviseur weet er meer van!