Op stap naar weerbaarheid in een digitale samenleving

BTG2

Onlangs organiseerde het agentschap Telecom het digitale weerbaarheidssymposium onder leiding van dagvoorzitter Stefan Wijers. Ondergetekende had het genoegen in gesprek te gaan met Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de overige aanwezigen vanuit de diverse branches. Wij bespraken de rol van de overheid en het bedrijfs­leven, de noodzaak tot dialoog en de noodzaak om telekwetsbaarheid vaste aandacht te geven.

Onze samenleving is zeer afhankelijk geworden van telecommunicatie en uitval heeft direct grote maatschappelijke effecten. Hierdoor is sprake van kwetsbaarheid, mede omdat er nog teveel vanuit wordt gegaan dat de infrastructuur in Nederland zo robuust is dat er geen verstoringen optreden. Met het programma Telekwetsbaarheid stimuleert Agentschap Telecom dat bedrijven en instellingen weerbaarder worden bij uitval of verstoring van telecommunicatie. Daarom heeft het agentschap Telecom een Vijfstappenplan ontwikkeld. Hierbinnen is aandacht voor een branchegerichte vertaling van de wijze waarop organisaties hun bedrijfsprocessen in relatie tot de werking en uitval van de telecommunicatievoorzieningen kunnen analyseren en optimaliseren. Momenteel vindt een overdracht van dit programma plaats naar de stakeholders binnen de diverse branches.

Tijdens het gesprek is door mij benadrukt dat het thema telekwetsbaarheid moet worden gezien als onderdeel van de algemene uitdaging om de ICT-weerbaarheid te waarborgen. Telecommunicatie is onderdeel van ICT en als gevolg van deze convergentie is er sprake van complexere, geïntegreerde vraagstukken. Daarbij is sprake van een groeiende ICT-afhankelijkheid, omdat ICT een steeds grotere randvoorwaarde vormt voor onze corebusiness. Dit wordt versterkt door de recentere technologische ontwikkelingen zoals Big data/data analyse, IoT en 5G.

Vanuit de overheid wordt de kennisdeling en dialoog gefaciliteerd. Daarnaast borgt men de belangenbalans tussen de consument, waaronder de zakelijke afnemers, en de markt en ziet men toe op de borging van de randvoorwaarden voor innovatie. Hier ligt ook een belangrijke taak voor BTG, als ICT /Telecommunicatie branchevereniging voor grootzakelijke gebruikers. Door de staatssecretaris werd in dit verband ook de primaire eigen verantwoordelijkheid van organisaties benadrukt om hun eigen digitale weerbaarheid te organiseren. De kennisdeling en dialoog dienen van structurele aard te zijn, die zich niet beperkt tot de momenten waarop nieuw ICT/Telecommunicatie overheidsbeleid wordt geformuleerd. De EZK organiseerde ronde tafeldialogen met vertegenwoordigers uit de markt en gebruikersorganisaties, dit ten behoeve van de nota Frequentiebeleid, strategie Mobiele communicatie en actieplan Digitale connectiviteit. Het zijn zinvolle dialogen geweest, die hebben geleid tot verbeterde inzichten in de belangen van alle betrokken stakeholders, waardoor vraagstukken binnen een breder sociaal-, maatschappelijk- en economisch perspectief worden geplaatst. Ook door agentschap Telecom is met haar driejarig programma Telekwetsbaarheid een belangrijke bijdrage geleverd aan de algemene bewustwording en ontwikkeling.

BTG1

De dialoog zal zich echter niet moeten beperken tot Nederland. Er zal ook continue aansluiting moeten zijn op internationale dialogen, waardoor internationaal geldende afspraken, standaarden en tariefstellingen worden gerealiseerd. Internationale uniformiteit vormt immers een belangrijke sleutel tot de borging van transparante en veilige wereldwijde communicatie en informatiedeling. Tijdens het symposium werden vele met de materie verband houdende aspecten vanuit diverse invalshoeken belicht, waardoor de bijeenkomst een succes was en de uitdaging tot permanente dialoog nogmaals werd onderschreven.

Zie voor het verslag en de presentaties: www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/telekwetsbaarheid

Jan van Alphen, BTG/INTUG

Dossiers