Doneer overbodige softwarelicenties en steun goede doelen

IMG_0141b1_416x615

Ieder jaar schrijft het Nederlandse bedrijfsleven voor miljoenen af aan IT-assets. Denk hierbij aan computers, routers, switches, firewalls, backup- en storage-apparatuur. Nog veel meer geld gaat om in software en ander intellectueel eigendom. Kostbaar verhaal dus om het in een hoek weg te zetten en te vergeten, want er kunnen goede zaken mee worden gedaan - zeker als deze IT-afdelingen doneren aan de Stichting Donate IT.

Hoe werkt dat?

Voor hardware is donatie eenvoudig voor te stellen, maar u kunt dus ook software doneren. Door een uitspraak van het Hof van Justitie uit 2012 zijn de mogelijkheden om software door te verkopen aanzienlijk toegenomen. Software kan tweedehands worden aangeschaft. Er is in ons land op zeer grote schaal sprake van reeds in gebruik zijnde software die op basis van voortdurende licenties is geleverd. Denk bijvoorbeeld aan softwarelicenties die na een fusie of overname overbodig blijken. M&A’s voor ingewijden.

‘Het blijkt dat er bij samenwerking grote besparingen in licentiekosten kunnen worden bewerkstelligd’, schreven Joop Schuilenberg en Rianne van Heur al in november 2012 in de Automatisering Gids. Maar, zo schreven zij ook: ‘Het is daarom aan de afnemers om deze samenwerking te zoeken en zodoende potentieel grote besparingen te bewerkstelligen in softwarekosten’.

Doneren leidt tot waarderen

Tal van organisaties blijken meer softwarelicenties te hebben gekocht dan zij daadwerkelijk gebruiken. Zomaar verkopen kan natuurlijk maar is soms geen goed idee. Informatie in de media en bij concurrenten over het verkopen van softwarelicenties en apparatuur door bedrijven kan immers negatief worden opgevat. Bij donatie van IT-assets daarentegen krijgt een organisatie als donateur in de regel alleen maar meer waardering in vergelijking met directe of indirecte verkoop. Zeker als deze donatie bedoeld is voor goede doelen, zoals de Stichting Donate IT mogelijk maakt.

Behalve significante besparingen levert deze optie ook nog een aantal financiële en operationeel aantrekkelijke voordelen op. Dat is afhankelijk van de oorspronkelijke investering en het moment waarop de investering is gedaan. Daarbij geldt dat de huidige marktwaarde en het aantal geschikte afnemers eveneens factoren zijn die meewegen.

Het verkopen van softwarelicenties en het doneren van de opbrengst voor goede doelen levert nogal wat voordelen op. Denk aan een gezonde cashflow, maximalisatie van winsten, optimalisatie van IT met hulp van diverse professionele diensten of het verlichten van het IT-budget doordat niet langer gebruikte licenties die nu nog geld kosten kunnen worden afgestoten. Het partnernetwerk van de Stichting Donate IT begeleidt organisaties door dit complexe en vaak precaire oerwoud van licenties heen.

Goede Doelen

Wanneer de licenties of apparatuur daadwerkelijk direct door de Stichting Donate IT of via aangesloten partners zijn verhandeld, wordt een deel van het netto resultaat gereserveerd. De donateur overhandigt de opbrengst aan goede doelen. Iedere schenkende organisatie van IT-assets mag ook een preferent goed doel voorstellen waar in de regel 10 procent aan wordt afgedragen.

‘We bleken veel meer 'vergeten’ assets te hebben als IT-afdeling dan we dachten’, vertelde de IT-manager van een financiële dienstverlening onlangs’

Stichting Donate IT heeft de zogeheten ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling (www.anbi.nl). Dit betekent dat de donerende organisatie in aanmerking komt voor belastingvoordeel. De belastingdienst deelt ANBI-organisaties in 28 categorieën in, waaronder godsdienstige organisaties en politieke partijen. Deze laatste zijn door de Stichting Donate IT uitgesloten als donatiedoel zodat wij onze neutrale positie kunnen waarborgen. Verder mogen de donateurs hun voorkeuren uitspreken voor organisaties die zij steunen of meer willen geven dan in voorgaande jaren. Deze worden altijd beoordeeld door de donatie commissie. Denk hierbij aan organisaties als KiKa, Rode Kruis, speeltuinen, verenigingen, eigen maatschappelijke fondsen en vele ander doelen in Nederland.

Pauline van Alderwerelt is bestuurslid van de Stichting Donate IT. Dit is een wervingsfonds zonder winstoogmerk, dat zich ten doel heeft gesteld financiële middelen te verwerven voor maatschappelijke organisaties. De stichting werkt samen met partners en biedt donateurs fiscale voordelen en professionele services.