Haarlemmerolie

Het Kabinet Rutte III heeft kennelijk weinig op met cloud computing. Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zwijgt geheel over dit uitermate belangrijke leveringsmodel voor technologie en informatie. Dit is in de Verenigde Staten wel anders. Alles moet voortdurend anders, aldus luidt de beklijvende grondhouding van regering en congres over de federale automatisering van de gegevensverwerking. Weg met de verspilling, leve de doelmatigheid en innovatie. Cloud computing fungeert al jaren als Haarlemmerolie.

Onzorgvuldige berichtgeving en complexiteit AVG verwarren

Vriend en vijand hebben de mond vol over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Terecht. De AVG betreft immers sleutelwetgeving voor de informatiemaatschappij, die de huidige privacyregels aanzienlijk aanscherpt en uitbreidt. Bovendien is het recht er niet voor juristen, maar voor dat deel van de samenleving, wat het tracht te regelen. In het geval van normering voor de omgang met persoonsgegevens is de doelgroep nogal breed. De AVG als algemene privacywet is vanaf 25 mei 2018 van toepassing op in beginsel alle bedrijven en overheidsorganisaties, de non-profit sector incluis.

Mediatoezichthouder kan niet ingrijpen bij online-sluikreclame

Nederland telt inmiddels een aanzienlijk aantal toezichthouders, die zich al dan niet mede in het digitale domein bewegen. Zo stelde De Nederlandsche Bank regels op waaraan cloudleveranciers voor de financiële sector moeten voldoen, roept de Autoriteit Persoonsgegevens bedrijven tot de orde die bijvoorbeeld wifi-tracking stiekem inzetten – dus zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene – en waakt de Autoriteit Consument en Markt over onder meer netneutraliteit.

Cloudleverancier hoeft back-up niet te maken of te controleren, tenzij…

Wie is waarvoor verantwoordelijk? Het antwoord op deze repeterende vraag aan leverancier en gebruiker is niet alleen van groot belang voor de rechtspositie van partijen, maar tevens voor bedrijfscontinuïteit van de gebruikersorganisatie. Het cruciale issue ‘back-up’ kwam recent opnieuw voor de rechter, ditmaal voor de Maastrichtse rechtbank in de zaak Huisartsenpraktijk versus ICT-eenmanszaak.

Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie mist crux

In 1989 werd het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie niet dusdanig vitaal voor de samenleving geacht dat door de verzelfstandiging van telecom en post onze nationale belangen in het gedrang kwamen. Die notie veranderde toen het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil in 2013 een bod op KPN uitbracht. Een stichting met preferente aandelen werd als creatieve beschermingswal bedacht en bracht uitkomst tegen de niet-gewenste Mexicanos. Minister Kamp (Economische Zaken) keek vervolgens de kat uit de boom.

Clouddiensten zonder cookie-technologie?

Het wil al jaren niet vlotten met de juridische normering van cookies. Sinds de inwerkingtreding van de Europese wetgeving op 5 juni 2012 zwalkt Den Haag voortdurend. En het einde van de wijzigingen is nog niet in zicht. Op grond van de aankomende e-Privacy verordening – die de huidige e-Privacy richtlijn gaat vervangen en waarvan op 10 januari 2017 het ontwerp werd gepubliceerd – gaat de cookiewet namelijk opnieuw op de schop. Ondertussen onderzocht het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) het effect van de huidige regeling. De cookiebepaling uit de Telecommunicatiewet is niet effectief en de regeldruk van deze bepaling is daardoor disproportioneel hoog. Een klip en klare conclusie.

Legal Look: Victor de Pous over rechtspraak

> Wat is de uitkomst van de Bavaria-uitspraak? De rechtbank wist het zeker. De slagzin van Your Hosting. ‘Zo. Nu eerst naar de cloud’ mag gewoon worden gebruikt als tekst in een radiospotje, ondanks dat de cloudleverancier zich had laten inspireren door Bierbrouwerij Bavaria. ‘De slagzin is inderdaad kernachtig en ‘pakkend’ met een zekere kwinkslag waarvoor door de maker ervan vrije en eigen creatieve keuzes zijn gemaakt. De omstandigheid dat de zin in gangbaar Nederlands is gesteld maakt niet dat daaraan geen creativiteit toekomt’. Dus wordt rechtsbescherming op grond van het auteursrecht toegewezen.

Legal Look: Victor de Pous over meldplicht

> Moet cybercrime worden gemeld?
Een advocaat en oud-officier van justitie haalde onlangs de voorpagina in het Financieele Dagblad. Hij adviseert cliënten met regelmaat cybercrime niet te melden. Het betreft ronduit slechte informatievoorziening, zowel van de geïnterviewde als de redactie, omdat de artikelen de lezer gemakkelijk op het verkeerde been zet.

Legal Look: Victor de Pous over wetgeving

> Wat zijn de jongste juridisch trends? We zien vijf legislatieve trends in de informatiemaatschappij, speciaal in het cruciale domein privacy en digitale veiligheid, welke cloud computing in het hart raken. Allereerst wordt het net rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangetrokken. De rechtspositie van de burgers in Europa wordt telkens versterkt; bedrijven en overheidsorganisaties zien zich vice versa en onder meer op grond van het aankomende privacyrecht (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geconfronteerd met allerlei nieuwe verplichtingen.

Legal Look: Victor de Pous over Grensoverschrijdend

> Wordt cloud computing grensoverschrijdend genormeerd? Juridische normen zijn doorgaans nationaal van aard. Geografische afbakening luidt de regel en de jurisdictie of rechtsmacht is hierin leidend. Niet alleen door de komst van het World Wide Web van Internet, maar tevens door de grootschalige acceptatie van clouddiensten neemt grensoverschrijdend handelen in soorten en maten via elektronische netwerken al 25 jaar telkens een grote vlucht. Dat merken we inmiddels ook aan de hoeveelheid regels – wetgeving en rechtspraak – die transborder data flows direct of indirect kaderen.

Legal Look: Victor de Pous over complexiteit

> Kan cloud computing te complex zijn? Eenvoud, gemak, betalen voor gebruik. De geroemde voordelen van clouddiensten zijn bij vriend en vijand bekend. Dat de praktijk zich anders kan tonen, laat zich raden. We wijzen op de volgende verbintenisrechtelijke zaak, die recent voor de Overijsselse rechter diende. Eno Zorgverzekeraar wilde haar interne processen en ICT-landschap ingrijpend wijzigen. Zij sloot hiertoe met ICT-leverancier VCD de mantelovereenkomst ‘Cloudias’ voor de levering (i) ICT-platform en (ii) bijbehorende diensten, waarin alle technische en functionele eisen van Eno worden gerealiseerd. Dat was november 2014.

Legal Look: Victor de Pous over privacyschild

> Wat houdt het Privacy Schield-verdrag in? Even een stap terug. Op 6 oktober 2015 haalde het Hof van Justitie van de Europese een streep door het Safe Harbour verdrag tussen de Europese Commissie en de Verenigde Staten uit 2000. Daar hadden ongeveer 4500 Amerikaanse bedrijven zich bij aangesloten; zowel multinationals alsook veel kleinere ondernemers. Het gaat nader bepaald om afspraken dat trans-Atlantische doorgifte van persoonsgegevens een rechtmatige basis geeft, ondanks het gemis aan adequate rechtsbescherming in de VS voor Europeanen.

Legal Look: Victor de Pous over slogans

> Mag: ‘Zo – nu eerst naar de Cloud’? Cloudrecht is van gewicht, omdat het voorwerp van normering – een leveringsmodel voor ICT en elektronische gegevensverwerking voor overheid, bedrijf en consument – even onvermijdelijk is als het recht zelf. Cloudrecht gaat in beginsel over inhoudelijke kwesties, zoals netwerk- en informatiebeveiliging, meldplichten bij ICT-gerelateerde incidenten, softwarelicenties en virtualisatie, opslag van bedrijfsinformatie, dienstenniveaus, maar ook netneutraliteit, het maken van back-up kopieën en bijvoorbeeld elektronische identiteiten. Geen sinecure. Geldt dat onverkort voor marketingslogans van cloudleveranciers? Your Hosting werd door Bavaria, nota bene een bierbrouwer, gedaagd wegens de reclame-uiting ‘Zo – nu eerst naar de Cloud’, dat onder meer bij BNR Nieuwsradio in een spotje te beluisteren was. Volgens Bavaria, die ‘Zo – nu eerst een Bavaria’ gebruikt, is er sprake van onrechtmatig handelen van de cloudleverancier. Staken met die slagzin, aldus vorderde Bavaria.

legal Look: Victor de Pous over de Cyberwet

> Wat behelst de wet cybersecurity?Aan wetgeving voor de informatiemaatschappij geen gebrek. Nieuw is dat organisaties binnen vitale sectoren straks verplicht worden om ernstige digitale veiligheidsincidenten te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC); het publiek-private samenwerkingsverband, dat onderdeel is van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Legal Look: Victor de Pous over Encryptie

> Is encryptie juridisch belangrijk? Uiteenlopende wetgeving schrijft tegenwoordig netwerk- en informatiebeveiliging voor en tevens meldplichten bij allerlei ICT-gerelateerde incidenten, zoals een lek met betrekking tot persoonsgegevens. In de praktijk zien we veel partijen, zowel eindgebruikersorganisatie als leverancier, een eigen omschrijving ter zake gebruiken. Europa hanteert echter een uniforme definitie met straks een wettelijke status.