Spice in Finance: Louis van Garderen over micro-onderneming kostenbesparend voor u?

Louis van Garderen

In het kader van een lastenverlichting voor het MKB is in het Burgerlijk Wetboek per 1 november 2015 een nieuwe categorie ondernemingen geïntroduceerd: de micro-rechtspersoon. Deze rechtspersoon kan in het kader van het jaarrekeningenrecht volstaan met een zeer beperkte publicatieplicht, waarover later meer. Het zou naar schatting van de overheid gaan om ongeveer 650.000 ondernemingen. De vereenvoudiging voor deze categorie ondernemers mag echter niet worden overschat.

Een micro-rechtspersoon is een rechtspersoon die op twee opvolgende balansdata - zonder onderbreking - voldoet aan twee van de drie volgende criteria:

  • De waarde van de activa bedraagt niet meer dan EUR 350 duizend;
  • De netto-omzet over het boekjaar is maximaal EUR 700 duizend;
  • Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt minder dan 10.

Daarbij geldt wel dat een holding met bijvoorbeeld een deelneming die op grond van het jaarrekeningenrecht moet worden geconsolideerd al snel niet meer kwalificeert omdat de hiervoor genoemde categorie gegevens van de deelneming bij deze holding moeten worden opgeteld; een consolidatievrijstelling geldt niet voor de bepaling van de omvang.

Welke gevolgen ervaart u als micro-rechtspersoon?

Een micro-rechtspersoon mag een zeer beperkte balans opstellen, die maar uit enkele posten bestaat. Daarnaast moet een eveneens beperkte winst- en verliesrekening worden opgesteld. Het hele verslag bestaat uit twee bladzijden. Deze stukken moet de ondernemer vaststellen in de aandeelhoudersvergadering en de balans moet hij vervolgens op tijd publiceren. Deze publicatieplicht lijkt op de huidige situatie voor kleine ondernemingen maar is wel eenvoudiger: met bijvoorbeeld toerekening van kostenreserveringen hoeft niet langer rekening te worden gehouden.

Een mooi gebaar want deze stukken zijn sneller te verkrijgen dan wat tot nog toe was toegestaan. Bovendien hoeft u minder informatie prijs te geven.

Waarom heeft u maar een zeer beperkt voordeel?

Daarvoor zijn diverse antwoorden aan te reiken. Ik noem er drie:

  • Allereerst moet de onderneming blijven voldoen aan de indiening van een uitgebreidere aangifte Vennootschapsbelasting zodat toch nog uitvoerige jaarstukken op fiscale grondslagen nodig zijn. Het is bovendien nog wel de vraag of alle vrijstellingen die nu gaan gelden voor micro-ondernemingen in het Burgerlijk Wetboek ook wel door de belastingdienst worden geaccepteerd. Als dat niet zo is, dan ontstaat er weer nieuwe complexiteit voor wat een relatief eenvoudige jaarrekening had moeten zijn.
  • Ten tweede hoeft een modern bedrijf niet langer meer te steunen op de vervaardiging van logge rapportages van accountants: een goed ingerichte (!) online administratie geeft de ‘jaarstukken’ eigenlijk ‘ready to go’ weer zodat veel administratieve lasten langs die kant al zijn weggevallen en beperkingen in de rapportages dus niet meer wegen.
  • Ten slotte noem ik hier het belangrijke feit dat gebruikers van jaarrekeningen zoals banken en andere financiers met een zo beperkte jaarrekening zeer zeker geen genoegen zullen nemen maar om uitgebreidere stukken zullen blijven vragen voor het voor hun vereiste inzicht.

Geen voordeel dus?

Dat is dus maar zeer de vraag inderdaad. Als ik u een advies mag geven, dan zou ik u eerder aanzetten tot het verbeteren van uw rapportageproces met hulp van uw accountant. Is dat efficiënt ingericht, dan is de discussie van een uitgebreidere of iets beperktere jaarrekening niet meer zo’n issue. Die heeft u dan in elk geval met weinig energie gemaakt. Ik ben er nog niet van overtuigd dat de micro-entiteit zoveel voordelen oplevert: er blijven nog genoeg verplichtingen over!